Bài tập tính giá thành theo đơn đặt hàng

Công ty kế toán Thuận Phát thực hiện hệ thống tính chi phí sản phẩm theo công việc. Năm 2021, tỉ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung ước tính là 3.000 đồng/giờ lao động trực tiếp. Vào ngày 1/1/2021, số dư tài khoản một số tài khoản như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)
        - Nguyên vật liệu: 50.000
        - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: 60.000
        - Thành phẩm: 100.000
Trong năm 2021, có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Mua nguyên vật liệu giá mua chưa thuế 70.000, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho nhà cung cấp.
2. Xuất nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất: 80.000.
3. Chi phí nhân công trực tiếp 100.000 chưa thanh toán cho người lao động. Thời gian công nhân làm việc là 20.000 giờ.
4. Chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ đã trả bằng tiền mặt 40.000.
5. Giá vốn hàng đã tiêu thụ 200.000
Yêu cầu:
1. Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
NV1:
Nợ TK 152: 70.000
Nợ TK 1331: 7.000
      Có TK 331: 77.000
NV2:
Nợ TK 621: 80.000
      Có TK 152: 80.000
NV3:
Nợ TK 622: 100.000
      Có TK 334: 100.000
NV4:
Nợ TK 627: 40.000
      Có TK 111: 40.000
NV5:
Nợ TK 632: 200.000
      Có TK 155: 200.000
2. Xác định mức phân bổ thừa thiếu của chi phí sản xuất chung xử lý chênh lệch
* Chi phí sản xuất chung thực tế: 40.000 (1.000 đồng)
Ta có: Nợ TK 627: 40.000
                 Có TK 154: 40.000
* Chi phí sản xuất chung ước tính: 3*20.000= 60.000 (1.000 đồng)
Ta có: Nợ TK 154: 60.000
                 Có TK 627: 60.000
Chênh lệch chi phí sản xuất chung
= Chi phí sản xuất chung ước tính - Chi phí sản xuất chung thực tế
= 40.000 - 60.000= -20.000 (1.000 đồng)
Ta thấy tổng phát sinh Nợ TK 627< Có TK 627 đây là phân bổ thừa
Ta có:
Chênh lệch chi phí sản xuất chung / Chi phí sản xuất chung ước tính
= (20.000 / 60.000)*100% = 33.33% > 5% đây là chênh lệch trọng yếu, doanh nghiệp điều chỉnh trực tiếp vào giá vốn hàng bán trong kỳ:
Nợ TK 627
     Có TK 632
     Có TK 155
    Có TK 154
 

Hãy ib cho chúng tôi hoặc liên hệ để được chúng tôi tư vấn kỹ hơn:

☎️SỐ ĐIỆN THOẠI: 0989.770.019
????PAGE: https://www.facebook.com/Ketoanthuanphat.vn
????WEBSITE: https://ketoanthuanphat.vn/
✉️Email: ketoanthuanphat6@gmail.com
????‍????‍????‍????NHÓM: https://www.facebook.com/groups/192707989330343
????ĐỊA CHỈ: PHÒNG 609- SỐ 30 – HỒ TÙNG MẬU-CẦU GIẤY-HÀ NỘI